Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pia, 8-16 hod.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

NÁJDETE NÁS NA FACEBOOKU:

 

Ponuky práce na  .

 

  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉPODMIENKY
(ďalej len'OP')

I. ÚVODAVYMEDZENIEPOJMOV

1. Úvod

Tieto OPplatia pre nákup vinternetovomobchodehttp://www.i-darcek.sk, ktorý je slovenskou verziou českého i-darek.cz. OPvymedzujú aupresňujú právaapovinnosti predávajúceho(dodávateľa) akupujúceho(zákazníka). Všetky zmluvné vzťahysú uzavretévsúladesprávnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnoustranou spotrebiteľ, riadia savzťahy,ktoré nie sútýmito obchodnýmipodmienkami upravené, občianskymzákonníkom(č. 40/1964 Zb.) Azákonom oochranespotrebiteľa(č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnoustranoupodnikateľ, riadia savzťahy neupravenéobchodnýmipodmienkamiobchodnýmzákonníkom(č. 513/1991 Zb.), Všetko v znenínoviel.

Prevádzkovateľomi-darcek.sk adodávateľomponúkanéhotovaru jeIng. MáriaRotalová, Ph.D.

2. Vymedzeniepojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluvakúpna, odielo, prípadneiné zmluvy podľaObčianskehozákonníka, ak zmluvnýmistranami sú najednejstrane spotrebiteľanadruhejstrane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci(dodávateľ) - osoba, ktorá priuzatváraníaplnenízmluvy koná vrámci svojejobchodnej aleboinej podnikateľskej činnosti. Jednásaopodnikateľa, ktorýpriamoaleboprostredníctvom iných podnikateľovdodávakupujúcemuvýrobky alebo poskytujeslužby.

Kupujúci(spotrebiteľ) -osoba, ktorá priuzatváraníaplnenízmluvy nejedná vrámci svojejobchodnej aleboinej podnikateľskej činnosti. Jeto fyzická aleboprávnickáosoba, ktoránakupuje výrobkyalebo užívaslužby za inýmúčelom ako prepodnikanie stýmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorýnie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupujevýrobky čiužíva službyza účelom svojhopodnikania s týmitovýrobkamialebo službami.

Správa oprijatí objednávky - správa oprijatí objednávkyelektronickouformou, ihneď potom, čokupujúciodošleobjednávku(nejedná sa opotvrdenie objednávky).

Potvrdenie objednávky - potvrdenie objednávkydochádzaelektronickouformouodoslanímdo e-mailu do24hodín vpracovnýchdňoch poprijatí objednávky.

II. IDENTIFIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN

1. Predávajúci

Adresa:
Ing. Mária Rotalová, PhD.
Sebuzín 166
403 02 Ústí nad Labem

Kontakty:
email: info@i-darek.cz (na otázkyodpovedámenajneskôr dodvoch pracovnýchdní)
tel.:+420603920974

Bankovní spojení:
Fiobanka,a.s.č.účtu2800299505/8330vrámci Slovenskej republiky(ďalej lenSR)

IČO: 88532887
DIČ: CZ7359157014

2. Kupujúci

Zakupujúcehomožno považovaťlenosobu(fyzickú aleboprávnickú), ktoráje akokupujúcioznačenávriadne vyplnenýchformulárochsystému i-darcek.sk. Kupujúcivýslovneprehlasuje, žedo príslušnýchregistračných, objednávkovýchai. Formulárovvyplnil údaje identifikujúcejeho osobu(meno apriezvisko, bydlisko, telefónnečísla, E-mail, miestodoručenia tovaru, .....) správneapravdivo. Kupujúcidávapredávajúcemusvojsúhlask spracovaniutýchto osobných údajovna účely uvedenévčlánku. IV. týchto OP. Kupujúcijepovinnývyhovieť požiadavkámpredávajúceho vrámcioverovaniasprávnostiapravdivostiúdajovobsiahnutýchvoFormuláriobjednávky.

III. OCHRANAOSOBNÝCHÚDAJOV

Osobnéúdaje zákazníkovsú uchovávanévsúladesplatnými zákonmi Českejrepubliky, najmä so zákonomč. 101/2000 Zb., O ochraneosobnýchúdajov, vplatnomznení. Osobnéúdaje zákazníkovsú plnezabezpečené proti zneužitiu.


Pri predajitovaruzhromažďujepredávajúcilenkontaktné údaje, konkrétne celémeno, adresu, telefónnečíslaaemailovéadresy, zaúčelomodoslania tovaru, komunikácie sozákazníkmiainformovaniao svojichpripravovaných aktivitách-zľavy, akcie apod. Časťkontaktnýchúdajov, konkrétne emailováadresa, budeposkytnutáHeuréke(prípadne ajinýmporovnávačomcien) preodoslaniedotazníka, po10dňochoduskutočnenia objednávky, k hodnoteniunákupu nanašome-shope www.i-darcek.sk. Kupujúcisúhlasístým, že tieto údaje môžubyťpoužité predávajúcimkvyššie uvedenému účeluapotvrdzujeskutočnosť, žetieto dátaboli poskytnutédobrovoľne.

Tieto údaje nie su poskytované tretím stranám, s výnimkou dopravcov, a pokiaľ tak stanoví zákon vo vzťahu k orgánom českého štátu a štátnej zprávy.

Ozmenuosobných údajov, aleboich vymazanieje možné požiadaťosobne, telefonickyaleboemailomnainfo@i-darek.cz.

IV. PREDMETKÚPNEJZMLUVY

1. záväzokpredávajúceho

Predávajúcisavprípade uzavretiakúpnejzmluvy zaväzujedodaťkupujúcemupredmet kúpyapreviesť na nehovlastnícke právok predmetu kúpy.

2. záväzokkupujúceho

Kupujúcisavprípade uzavretiakúpnej zmluvyzaväzuje dodanýtovar prevziaťazaplatiťpredávajúcemualeboprepravcovi dohodnutúkúpnucenu.

3. predmet kúpy

Predmetomkúpy podľauzavretej kúpnejzmluvy je tovaršpecifikovaný podľa výrobcu, názvu, druhu, množstva, hmotnosti, rozmerov, cenyapod. vobjednávkekupujúceho.

V. OBJEDNÁVKA

Odoslanáplatnáobjednávkapredstavujenávrhkupujúcehonauzavretiekúpnejzmluvy týkajúcejsatovaru špecifikovanéhovobjednávke. Lehota na prijatieobjednávkyanávrhukupujúcehonauzavretiekúpnejzmluvy predávajúcim(akceptačnálehota) činí vpracovnýchdňochmax. 24hod. Začínajúcdobou, kedy bolaobjednávkakupujúcimodoslanáobjednávkovýmformuláromvsystémewww.i-darcek.sk.

Kúpnazmluva, prostredníctvom ktorejje realizovanýpredajtovaru, je uzatvorenápotvrdením objednávkykupujúcehopredávajúcim(momentom doručenia záväznéhosúhlasu predávajúcehosobjednávkoukupujúceho). K elektronickémupotvrdeniu objednávkydochádzapospráve oprijatí objednávky(správa o prijatíobjednávky dosystému nie jepotvrdením objednávky). Daňovýdokladobdržíkupujúci vždys tovarom.

Podanímobjednávkykupujúci potvrdzuje, žesazoznámilstýmito obchodnýmipodmienkami a žesnimi súhlasí. Na tieto obchodnépodmienky, ktorésú neoddeliteľnou súčasťoukúpnejzmluvy, je kupujúcidostatočnýmspôsobom predvlastným uskutočnenímobjednávky upozornenýamá možnosťsasnimi zoznámiť.

Zmluva je uzatváranávslovenskomjazyku. Uzavretázmluva jepredávajúcimarchivovaná zaúčelom jej úspešnéhosplnenia a nie jeprístupná tretímnezúčastnenýmstranám. Informácieojednotlivých technickýchkrokochvedúcichk uzatvoreniuzmluvy sú zrejméztýchto obchodnýchpodmienok, kde je tento proceszrozumiteľne popísaný. Kupujúcimá možnosťpredvlastnýmodoslanímobjednávky juskontrolovať a prípadneopraviť. Tieto obchodné podmienkysú zobrazené na webovýchstránkach internetovéhoobchoduhttp://www.i-darcek.sk, ajetak umožnenáicharchiváciaareprodukciakupujúcim.

Kupujúcisúhlasíspoužitím komunikačných prostriedkovnadiaľkupriuzatváraníkúpnej zmluvy. Náklady vzniknutékupujúcemu pripoužití komunikačnýchprostriedkovnadiaľku(telefón, internet atď.) preuskutočnenie objednávkysihradíkupujúcisám.

Priobjednávkealkoholickéhotovarusakupujúcizaväzuje, žejeosobou staršouako 18 rokov.

VI. STORNOVANIEOBJEDNÁVKY

Objednávkamôžebyť zo stranykupujúcehostornovaná(zrušená) azostranypredávajúcehostornovaná(neakceptovaná) bezudaniadôvodudodoby, nežje objednávkapotvrdenápredávajúcim(momentom doručeniasprávyopotvrdeníobjednávky-záväzného súhlasupredávajúcehosobjednávkoukupujúceho). Akpredávajúciobjednávkuneakceptuje,spravidla uvedie dôvodtejtoneakceptácie.

Predávajúcisivyhradzujeprávoobjednávkualebojej časťstornovať(neakceptovať) ajv prípade, že tovarsanevyrábaalebo nedodávaalebo sa výraznýmspôsobomzmenilacena dodávateľatovaru. V prípade, žetáto situácia nastane, bude predávajúciokamžite kontaktovaťkupujúcehoza účelom dohodyo ďalšompostupe. V prípade, žekupujúcizaplatiluž časťalebo celúsumu kúpnejceny, bude mu tátočiastkaprevedená späťnajeho účet aleboadresuv najkratšommožnom termíne, najneskôr všakdo14dní potom, čosa predávajúcio tejto skutočnostidozvedel.

VII. CENAASPÔSOBDOPRAVY

Predávajúcizaistí dopravutovaru domiesta dodania. Predávajúcije oprávnenýdopraviťtovarprostredníctvomtretej osoby(ďalej len "odovzdávajúcejosoby"). Dopravutovaru zaistípredávajúcipodľa dispozícií, ktoré kupujúciuviedoldo objednávkovéhoformulára . Prípadnáúhrada nákladov dopravyzostranykupujúceho(podľapodmienok uvedených v čl. VII.) jesplatnáspoločnesdohodnutoukúpnoucenou.

1. Osobnýodber:

Zákazník mámožnosťodobrať objednanýskladový tovarosobnenaadrese predávajúceho v ČR. Opripraveniutovaruna vyzdvihnutieaprípadnominommiesteosobného odberubude zákazníkinformovanýemailoma ažpotom je možnéobjednávkuosobnevyzdvihnúť.

2. Zaslanienazvolené miestovybraným spôsobomdopravy:

Paušálne ceny, dodacielehotyaponúkanéspôsobydopravysú uvedenév sekcii"Informácie /Dopravaaspôsobplatby" nastránkach www.i-darcek.sk. Dodacie lehotynazvolenommiestevybranýmspôsobomdopravyplatí,akjeobjednávka prijatávpracovnédni do10:00hodín. Vopačnomprípadesao jeden deňpredlžujú.

Uobjenáveknad80EUR(vrátane DPH) Vámtovar doručímev rámci SRzadarmobez započítaniacenydopravy.

Vprípade, žeje z dôvodov nastranekupujúceho nutnétovar doručovaťopakovane alebo inýmspôsobom ako bolo uvedenév objednávke, jekupujúcipovinnýuhradiť náklady spojené sopakovaným doručovanímtovaru, resp. náklady spojenés inýmspôsobomdoručenia.

VIII. DORUČENIETOVARU

1. miestoadoba dodania

Záväzok predávajúcehododaťkupujúcemutovar je splnenýdoručením tovaruv mieste dodaniatovaruav dohodnutejlehotedodateľnosti. Miestomdodania tovaru jemiesto takto označenékupujúcimvobjednávkovomformuláriadohodnutoulehotoudodateľnostijebuďčas, naktoromsazmluvnéstrany dohodlialebo lehota, ktorájeuvedená ukonkrétnehotovarunaI-darcek.skstým, že táto lehota jeorientačnáamôžebyťpredávajúcimvodôvodnenýchprípadochprekročená.

2. spôsob prevzatiatovaruoprávnenou osobou

Za doručenietovaru kupujúcemumožno považovať prevzatietovarukupujúcimaleboinou osobouzdržiavajúcou savdobe doručenianamieste dodania(oprávnená osoba). Pokiaľsapredávajúcej osobenepodarí doručiťtovar podľa predchádzajúcejvety, považuje sa tovar za doručenýjeho prevzatímkupujúcim vdobeamieste určenomk vyzdvihnutiupredávajúcou osobou(úložná doba amieste). Úložnúdobuamiestooznámipredávajúca osobakupujúcemuvhodnýmspôsobom. Odovzdanieaprevzatie tovaru musíkupujúcialebooprávnená osobapísomnepotvrdiťpredávajúcej osobe.

3. úložná dobačiastočné plnenie

Za doručenietovarukupujúcemu sa považujevprípadejehoneprevzatiakupujúcimči oprávnenouosobouposlednýdeň úložnejdoby určenej k vyzdvihnutiupredávajúcou osobou. Kupujúcijevždypovinnýprevziať tovar dodanýnajneskôr7dnípo uplynutí dodacejlehoty. Kupujúcijepovinný prijaťtiežčiastočné plnenietedadodanie lenčastipredmetu kúpy. Aksastrany nedohodnúvkonkrétnomprípade inak, zanikáčiastočnýmplnením záväzokpredávajúceho dodaťzostávajúcučasťpredmetu kúpy.

IX. CENATOVARUAPLATOBNÉPODMIENKY

Kupujúcijepovinnýzaplatiťpredávajúcemuspolus kúpnoucenouajnáklady spojené sbalenímadodaním tovaru.

1. Cena tovaru

Akocenapri uzavretíkúpnej zmluvymedzipredávajúcimakupujúcimplatí cena uvedenávokamihupodania záväznejobjednávkykupujúceho. Táto cenabude tiežuvedenávzáväznejobjednávke. Cena jevždykonečnáaskladásazcenyobjednanéhotovaruapaušálnehopoplatku zazvolenúdopravu tovarukupujúcimaje vrátanepríslušnej sadzbyDPH. Uhradeniekonečnejceny, ktorá je uvedenáv potvrdenejobjednávke,je podmienkouodovzdaniapredmetukúpy kupujúcemuaprechoduvlastníckehopráva k predmetukúpy nakupujúceho.

2. Platobnépodmienky

Kúpnacena môžebyť kupujúcimuhradenáibaza nasledovnýchpodmienok:

a) Vhotovostipri osobnomodberepo dohodeapotvrdeníemailompredávajúcim. Nie je spoplatnené.

b) Dobierkouvhotovosti pridodanítovaruv rámci SR. Paušálnecenydobierkypodľa zvoleného spôsobu dopravysú uvedenév sekcii"Informácie /Dopravaaspôsobplatby" nastránkach www.i-darcek.sk.

c)Bezhotovostne, prevodomcelkovejsumy zatovarapoštovnézaslanévopred nabankovýúčetpredávajúcehošpecifikovaný
v potvrdenejobjednávkea suvedením variabilnéhočísla, ktoré je zhodnésčíslomobjednávky. Nie je spoplatnené.

Vprípadehotovostialebonadobierku jekúpnacenasplatnápri prevzatítovaru.

Vprípade bezhotovostnejplatby jekupujúcipovinnýuhrádzať kúpnucenutovaru spolu s uvedenímvariabilnéhosymbolu platby, ktorý musíbyťzhodnýsčíslomobjednávky. Záväzok kupujúcehouhradiťkúpnucenu jevtomto prípadesplnenýokamihompripísania príslušnejčiastkynaúčet predávajúcehopod variabilnýmčíslomzhodnýmsčíslomobjednávky. Vprípade bezhotovostnejplatby jeobjednávkakupujúcehovpríslušnomrozsahuvybavovanáatovarodosielanýkupujúcemuzostrany predávajúcehoodokamihu splneniazáväzkukupujúcehouhradiť celúkúpnucenu vsúladestýmto článkomobchodných podmienok.

X. ODSTÚPENIEODZMLUVY

Každá fyzickáosoba mázo zákona právodo14 dníodprevzatiatovaruodstúpiťod zmluvy. Vtejto lehotemusí kupujúcidoručiťpredávajúcemuúkon, sktorým súčasná platnáprávnaúprava spájaprejavvôlesmerujúcik odstúpeniuod zmluvy.

Vprípadetohto rozhodnutianásotom, prosíme,písomneinformujteadodržtenasledovné:

  • vrátený tovarmusí byť kompletný
  • tovar nesmiebyťnijako porušenýči znehodnotený(otvorenie obalua pod.). Ak spotrebiteľporušíoriginálny obaludodanéhovýrobku, priktorom sa nedá predpokladať, žebyhobolomožné následkomtohoz hygienickýchči bezpečnostnýchdôvodovešte použiť, nie je možné takýtotovar dodávateľovivrátiť
  • doložteprosímnami vystavenýpredajný doklad, jehokópiu alebo čísloobjednávky
  • uveďtesvoječíslo bankovéhoúčtu

Spotrebiteľnemôže odstúpiťod zmluvyokúpetovaru, ktorý bolupravený podľa prianiakupujúceho, ako aj prikúpetovaru, ktorý podlieha rýchlejskaze, opotrebovaniu azastaraniu.

Po obdržaníVášholistuVásbudemekontaktovaťasnažiťsasplniť Vašepožiadavky.Vprípade odstúpeniaod zmluvyaleboinej dohodyVám budúpeniazevrátenéza tovar a dopravu na Vášúčetdo10pracovnýchdní od doručenia predmetu kúpy, ktorý se vracia.

Náklady na dopravuspojené s vrátenímtovaru nesiekupujúci.

Každázostránzrušenejkúpnejzmluvy jepovinná vrátiť, čood druhejdostala, vrátanevšetkýchpriloženýchdarčekov, dokumentovapríslušenstva, najneskôrdo5dníododoslania odstúpeniaod zmluvypredávajúcemu, atonepoškodené, neopotrebenéaaničiastočnenespotrebovanéaak je to možné, vpôvodnomobale. Ak to nie jedobre možné(bol obsahom zmluvyvýkonalebobolpredmetný tovarpoškodený), musí sa poskytnúť peňažnánáhrada.

Česká verzeSlovenská verze

Kedy doručíme?

 

 

 

 

Kontakty

Zákaznicka podpora:

info@i-darek.cz

+420 603 920 974

Nájdete nás

    

 

© 2014 - 2022 I-darcek.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Your SEO optimized title